Oddziaływanie linii na środowisko

Pracy linii elektroenergetycznej towarzyszy powstawanie pola elektrycznego i magnetycznego, a czasem także hałasu. Mając to na uwadze, już na etapie modernizacji linii, tak dobiera się parametry, aby w żadnym zakresie działanie linii nie stanowiło uciążliwości dla otoczenia. Gwarancję bezpieczeństwa stanowią tutaj bardzo surowe (w porównaniu z innymi europejskimi krajami) przepisy prawa ustanowione przez Ministra Środowiska.
Stosownie do przepisów dopuszczalny poziom szumu akustycznego w pobliżu linii 400 kV powinien być zbliżony do dźwięków pochodzących ze środowiska naturalnego. Maksymalną wartość hałasu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. Zgodnie z tym dokumentem dopuszczalny poziomu szumu nie może przekraczać w ciągu dnia 50 dB (decybeli), a w nocy 45 dB.  Parametry te są porównywalne z odgłosami charakterystycznymi dla dróg bez ruchu samochodów czy śpiewu ptaków, gdzie natężenie wrażenia słuchowego wynosi 40 decybeli.
Analogiczne przepisy normują poziom występowania pola elektromagnetycznego, które jest naturalną cechą oddziaływania  linii elektroenergetycznych i urządzeń domowego użytku. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. wskazuje dopuszczalne w otoczeniu człowieka poziomy pola elektromagnetycznego na obszarach zabudowy mieszkaniowej. Nie mogą one przekraczać tu: 1 kV/m (kilowolta na metr) oraz 60 A/m (amperów na metr). W pozostałych miejscach użyteczności publicznej wartość pola elektromagnetycznego nie może być wyższa niż 10 kV/m i 60 A/m. Wskazywane tu normy zostały zaakceptowane jako bezpieczne dla człowieka oraz otaczającego go środowiska naturalnego.